Infuzion on neu­la­ton vaih­toeh­to injek­tio­hoi­doil­le. Tähän saak­ka ryp­py­jä on ollut mah­dol­lis­ta hoi­taa vain injek­tioil­la. Infuzion on erit­täin teho­kas hoi­to­muo­to niil­le, jot­ka halua­vat välit­tö­män tulok­sen ilman injektiohoitoja.

Hoi­dos­sa Skin Booz­ter hyalu­ro­ni­hap­po­val­mis­tet­ta kul­je­te­taan ihoon gal­vaa­ni­sen ion­to­fo­ree­si­vir­ran ja paten­toi­dun hoi­to­pään avul­la. Hyalu­ro­ni­hap­po­val­mis­te sisäl­tää lisäk­si ihol­le tär­kei­tä vita­mii­ne­ja ja aminohappoja.

Lait­teen avul­la voim­me hoi­taa mm. tum­mia sil­mä­na­lusia, naso­la­bi­aa­li­poi­mu­ja, huul­te­nym­pä­rys­juon­tei­ta, otsa­ryp­py­jä ym. Hoi­to voi­daan toteut­taa myös käsien ihol­le. Infuzion ihon­hoi­to myös syvä­kos­teut­taa ihoa ja antaa upean hehkun.

Kol­mel­la hoi­to­ker­ral­la saa­vu­te­taan 6kk kes­tä­vä yksi­löl­li­nen hoi­to­tu­los. Hoi­dot toteu­te­taan 7-10 päi­vän välein. Hoi­to on kivu­ton, toi­pu­mi­sai­kaa ei ole ja hoi­don tulos on näh­tä­vil­lä heti.

Hoi­don alus­sa ihol­le teh­dään alku­puh­dis­tus, jon­ka jäl­keen teh­dään ent­sy­maat­ti­nen kuo­rin­ta pois­ta­maan kuol­lut­ta iho­so­luk­koa. Tämän jäl­keen siir­ry­tään itse lai­te­hoi­toon. Hoi­don päät­teek­si ihol­le levi­te­tään uudis­ta­va ja ihoa vah­vis­ta­va see­ru­mi ja rau­hoit­ta­va, kos­teut­ta­va hoi­to­naa­mio. Hoi­don kes­to on noin 1 tunti.

Infuzion Sys­tem Skin Voly­mizer on 100% hyalu­ro­ni­hap­po­val­mis­te, joka antaa kas­voil­le enem­män täy­te­läi­syyt­tä. Hoi­dot aloi­te­taan aina Skin Booz­ter hoi­to­sar­jal­la, kol­me hoi­toa vii­kon välein. Tämän jäl­keen voi­daan lisä­tä hoi­don tehoa teke­mäl­lä Skin Voly­mizer hoi­to noin kuu­kau­den pääs­tä sar­ja­hoi­don lope­tuk­ses­ta. Voly­mizer hoi­dos­sa kes­ki­ty­tään eri­tyi­ses­ti nii­hin koh­tiin, joi­hin halu­taan täyteläisyyttä.