Microblading

Mitä on microblading?

 • Mic­robla­ding  kul­ma­muo­toi­lul­la kul­ma­kar­vois­ta saa­daan kau­niin luon­nol­li­sen näköi­set manu­aa­li­sel­la pig­men­toin­ti tek­nii­kal­la, jos­sa ihoon teh­dään todel­la ohui­ta ”kar­vo­ja”.
 • Kul­mat toteu­te­taan aina yksi­löl­li­ses­ti sekä asiak­kaan toi­veet huo­mioon ottaen. Pig­men­tit ovat laa­duk­kai­ta ja tur­val­li­sia. Mic­robla­din­gis­sa pig­ment­tiä vie­dään ihon pin­ta­ker­rok­siin, jon­ka vuok­si kul­mat eivät ole pysy­vät vaan haa­lis­tu­vat oikein teh­ty­nä noin vuodessa.
 • Mic­robla­din­gil­la voi­daan kor­ja­ta epä­sym­met­ri­aa, tasoe­ro­ja ja tuo­da lisää tuu­heut­ta kulmiin.
 • Mic­robla­ding-kul­mia voi­daan halut­taes­sa yllä­pi­tää vuo­sit­tai­sil­la vahvistuksilla.
 • Hoi­to alkaa sil­lä että asiak­kaan kans­sa kes­kus­tel­laan toi­veis­ta ja käy­dään läpi vai­heet mitä tulee tapahtumaan.
 • Kul­mat mita­taan ja suun­ni­tel­laan Gol­den ratio mitan avul­la, jon­ka jäl­keen kul­miin teh­dään kehykset.
 • kun kul­mat ovat huo­lel­li­ses­ti suun­ni­tel­tu ale­taan täyt­tä­mään kehyk­siä teke­mäl­lä eri­kois­te­ril­lä ”kar­vo­ja” eli pie­niä viil­to­ja ihoon ja syöt­tä­mäl­lä pig­ment­tiä ihon pin­ta­ker­rok­siin. Tämän aika­na käy­te­tään apu­na puudutetta.
 • Ihan lopuk­si käy­dään läpi hoi­to-ohjeet ja seu­raa­vat vai­heet mitä kul­mis­sa tulee viik­ko­jen aika­na tapah­tu­maan ennen seu­raa­vaa vah­vis­tus­ta. Vara­taan myös­kin val­miik­si jo aika n. 6 vk pää­hän, joil­loin teh­dään vah­vis­tus. Tämä kuu­luu hoi­don hin­taan aina ja se täy­tyy teh­dä kaikille.

Ennen hoitoa

 • MITÄ TULEE TAPAH­TU­MAAN.
  Me suo­sit­te­lem­me sinua luke­maan mic­robla­din­gis­ta ja olet erit­täin ter­ve­tul­lut luke­maan sii­tä mei­dän sivuil­tam­me.
  Saa­dak­se­si yleis­nä­ke­myk­sen mitä toi­men­pi­tees­sä tapah­tuu, miten kul­mis­ta huo­leh­di­taan ja mit­kä ovat ylei­sim­mät
  kysy­myk­set, suo­sit­te­lem­me sinua aloit­ta­maan luke­mi­sen blo­gi­teks­tis­tä “Kaik­ki mitä olet halun­nut tie­tää
  mic­robla­din­gis­ta.”
 • VAL­MIS­TAU­DU PIE­NEEN PUNOI­TUK­SEEN.
  On erit­täin har­vi­nais­ta, että erit­täin kovaa punoi­tus­ta esiin­tyy kul­mis­sa­si mic­robla­din­gin jäl­keen. Mut­ta kan­nat­taa
  varau­tua pie­neen punoi­tuk­seen, sitä esiin­tyy lähes kai­kil­la asiak­kail­la. Eri­lai­set iho­tyy­pit rea­goi­vat eri­lail­la
  toi­men­pi­tee­seen, joten pidä se mie­les­sä kun teet suun­ni­tel­mia seu­raa­vil­le tun­neil­le mic­robla­din­gin jälkeen.
 • TULE TOI­MEN­PI­TEE­SEEN KEVYEL­LÄ MEIKILLÄ.

  Pyy­däm­me ettet käyt­täi­si ras­kas­ta meik­kiä sama­na päi­vä­nä kun toi­men­pi­de on. Tämä ei tar­koi­ta, ettet­kö sai­si
  lait­taa meik­kiä lain­kaan. Nor­maa­li päi­vit­täi­nen kevyt meik­ki on ok. Mut­ta suo­sit­te­lem­me kui­ten­kin, ettet lait­tai­si
  kul­mii­si yhtään meikkiä.
 • OLE VARO­VAI­NEN SEU­RAA­VIEN LÄÄ­KI­TYS­TEN KANS­SA.
  On muu­ta­mia lääk­kei­tä joi­den käyt­töä emme suo­sit­te­le 48 tun­tiin ennen toi­men­pi­det­tä. Täl­lai­sia lääk­kei­tä ovat
  aspi­rii­ni, ibu­pro­feii­ni ja muut kipu­lääk­keet. Me myös suo­sit­te­lem­me vält­tä­mään lääk­kei­tä joil­la on voi­ma­kas
  vai­ku­tus kehoosi.
 • ÄLÄ KÄY­TÄ ALKO­HO­LIA ENNEN TOI­MEN­PI­DET­TÄ
  Se oli­si täy­del­lis­tä jos et käy­tä min­kään­lais­ta alko­ho­lia 48h ennen toi­men­pi­det­tä. Jos olet käyt­tä­nyt suu­ria mää­riä
  alko­ho­lia yhtä päi­vää ennen toi­men­pi­det­tä, suo­sit­te­lem­me siir­tä­mään aikaasi.
 • VÄL­TÄ TUOT­TEI­TA JOIS­SA ON RETIN A:TA (TRE­TI­NOII­NIA).
  Jos käy­tät tuot­tei­ta jot­ka sisäl­tä­vät joi­ta­kin mää­riä Retin A:ta, suo­sit­te­lem­me sinua lopet­ta­maan käy­tön kuu­kaut­ta
  ennen mic­robla­ding toi­men­pi­tee­seen tule­mis­ta. Tämä kos­kee vain kul­mien aluet­ta. Tämä kos­kee myös tuot­tei­ta
  jot­ka sisäl­tä­vät A-vitamiinia.
 • VÄL­TÄ AHA IHON­HOI­TO-TUOT­TEI­TA ENNEN TOI­MEN­PI­DET­TÄ.
  Väl­tä AHA-tuot­tei­ta (tuot­teet jot­ka koos­tu­vat alp­ha-hydroxy-aci­dis­ta) noin vii­kon ajan ennen toi­men­pi­det­tä.
  Suo­sit­te­lem­me sinua lopet­ta­maan anti-aging tuot­tei­den käy­tön kul­ma-alu­eel­ta kah­ta viik­koa ennen
  toi­men­pi­tee­seen menemistä.
 • JOS OLET VEREN­LUO­VUT­TA­JA
  Älä luo­vu­ta ver­ta sama­na päi­vä­nä kun toi­men­pi­de on. Tämä voi rasit­taa kehoa­si ja saa­tat tun­tea olo­si hei­kok­si.
  Suo­sit­te­lem­me, että olet myös luo­vut­ta­mat­ta ver­ta toi­men­pi­teen jäl­kei­se­nä päivänä.
 • KUL­MA­KAR­VO­JEN POIS­TO LAN­GAL­LA TAI MUIL­LA TEK­NII­KOIL­LA.
  Par­haan tulok­sen saa­vut­ta­mi­sek­si mic­robla­din­gis­sa älä nypi tai pois­ta kul­ma­kar­vo­ja mil­lään tek­nii­kal­la
  aina­kaan viik­koon ennen toimenpidettä.
 • OLE AVOIN ALLER­GIOIS­TA­SI JA KROO­NI­SIS­TA SAI­RAUK­SIS­TA­SI.
  Ker­ro mic­robla­din ammat­ti­lai­sel­le kaik­ki asiat joi­den ajat­te­let ole­van vähän­kään tär­kei­tä, sekä kaik­ki kroo­ni­set
  sai­rau­det tai aller­giat, joi­ta sinul­la voi olla. Lis­taa myös kaik­ki asiat kos­me­tii­kas­ta, jol­la on ollut nega­tii­vi­nen
  vai­ku­tus ihol­le­si. Ole rehel­li­nen kai­kes­ta, mikä vai­kut­taa ter­vey­tee­si ( myös ras­kaus yms.)

Jälkihoito

 • Ole tie­toi­nen toi­pu­mis­vai­heis­ta.
  Mitä enem­män tie­dät pro­ses­sis­ta, sitä hel­pom­paa se on sinul­le. Para­ne­mis­pro­ses­si voi­daan jakaa kol­meen
  vai­hee­seen: 1) ihon pin­ta­ker­rok­sen paran­tu­mi­nen; 2) kuol­leen ihon kuo­riu­tu­mi­nen; 3) pig­men­tin
  vähe­ne­mi­nen. 2-4 vii­kon aika­na toi­men­pi­teen jäl­keen koet kaik­ki nämä vai­heet. Älä epä­röi kysyä mei­dän
  mic­robla­ding ammat­ti­lai­sil­ta lisää näis­tä vaiheista.
 • Käsit­te­le kul­mia hel­läs­ti ja älä irro­ta kuol­lut­ta ihoa itse.
  Kul­mien ympä­ril­tä iho voi tul­la hie­man her­käk­si var­sin­kin 24h aika­na mic­robla­din­gin jäl­keen. Jos haluat
  pes­tä kul­mia, tee se puh­taal­la haa­leal­la vedel­lä hel­läs­ti varoen pai­na­mas­ta lii­kaa kul­mien alu­eel­la.
  Toi­men­pi­teen jäl­keen ihos­ta voi irtoil­la pie­niä kui­via pala­sia jot­ka koos­tu­vat kuol­lees­ta ihos­ta, veres­tä ja
  pig­men­tis­tä. Useim­mat asiak­kaat tun­te­vat vas­tus­ta­ma­ton kiusaus­ta raa­pia tai kuo­ria kul­mia, mut­ta älä tee
  sitä mis­sään nimes­sä! Kul­mia voi pes­tä myös muu­ta­mien tun­tien välein tar­vit­taes­sa. Ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä
  toi­men­pi­teen jäl­keen kul­mia voi hel­läs­ti pai­nel­la puu­vil­lai­sel­la kosteuspyyhkeellä.
 • Hie­ro rau­hoit­ta­vaa koo­kos öljyä kulmiin.

  Monet asiak­kaam­me ovat löy­tä­neet rat­kai­sun ihon ärsy­tyk­seen ja kutia­mi­seen rau­hoit­ta­vas­ta öljys­tä.
  Par­haat öljyt joi­ta suo­sit­te­lem­me käyt­tä­mään ovat: grei­pin sie­men, makea man­te­li, jojo­ba tai koo­kos.
  Ensim­mäi­sel­lä vii­kol­la toi­men­pi­teen jäl­keen sitä tuli­si käyt­tää 1-2 ker­taa vuo­ro­kau­des­sa (esim illal­la ja
  aamul­la) ja vie­lä useam­min parin ensim­mäi­sen päi­vän ajan.
 • Suo­jaa uusia kul­mia­si.
  Väl­tä kai­ken­lai­sia voi­tei­ta ja hoi­toai­nei­ta jos kul­ma­si vuo­ta­vat tai sinul­la on eri­tyis­herk­kä iho. Kun iho­si on
  paran­tu­nut, on suo­si­tel­ta­vaa käyt­tää sili­koo­ni­poh­jai­sia tuot­tei­ta, kos­ka ne ede­saut­ta­vat värin kes­toa. Tämä
  eri­tyi­ses­ti sil­loin jos tyk­kään käyt­tään Spa-pal­ve­lui­ta tai tyk­käät käy­dä uimas­sa kyl­py­läs­sä tai uima­hal­lis­sa.
  Kloo­ri ja muut kemi­kaa­lit joi­ta vesi sisäl­tää saat­taa hei­ken­tää värin pysy­vyyt­tä kul­mis­sa, kos­ka mic­robla­ding
  väriai­ne on täy­sin luonnollista.
 • Väl­tä inten­sii­vis­tä hikoi­lua ja uin­tia.
  Aina­kin vii­kon ajan mic­robla­din­gin jäl­keen me suo­sit­te­lem­me vält­tä­mään kai­ken­lai­sia fyy­si­siä akti­vi­teet­te­ja
  jon­ka tulok­se­na on pal­jon hikoi­lua kehon läm­pö­ti­lan muu­tok­sen takia. Tämä kos­kee sau­naa, uin­tia,
  inten­sii­vi­siä har­joi­tuk­sia, kyl­pe­mis­tä jne. Hikoi­lu jul­ki­ses­sa altaas­sa saat­taa aiheut­taa nega­tii­vi­sen efek­tin
  kul­mil­le, kos­ka vedes­sä on kloo­ria. Vaik­ka sil­lä oli­si­kin hyvin vähän tai ei ollen­kan vai­ku­tus­ta, jokai­sen
  asiak­kaan iho on ainut­laa­tui­nen ja täl­lai­nen altis­tu­mi­nen hikoi­lul­le ja kloo­ril­le saat­taa aiheut­taa
  kompli­kaa­tioi­ta tai piden­tää paranemisaikaa.
 • Väl­tä sola­riu­mia ja inten­sii­vi­siä iho­voi­tei­ta.
  Suo­sit­te­lem­me ettei sola­riu­mia käy­te­tä vähin­tään viik­koon mic­robla­din­gin jäl­keen. Tämä suo­si­tus kos­kee
  myös pal­joa aurin­gon­va­loa. Lii­al­li­nen aurin­gon­saan­ti vai­kut­taa nega­tii­vi­ses­ti pig­ment­tiin, joka on ase­tet­tu
  ihon pin­ta­ker­rok­seen menet­te­lyn aika­na. Jos juu­ri val­mis­tu­neet mic­robla­de kul­mat saa­vat lii­kaa suo­raa
  aurin­gon­va­loa, pig­ment­ti alkaa haih­tu­maan aika pal­jon ja kul­mat vaa­ti­vat uuden ras­kaam­man touchupin.
 • Ole varo­vai­nen lää­ke­tie­teel­lis­ten toi­men­pi­tei­den kans­sa.
  Jos olet ollut veren­luo­vut­ta­ja­na, ker­ro sii­tä mic­robla­de ammat­ti­lai­sel­le­si. Kes­kus­te­le myös
  veren­luo­vu­tuk­ses­sa ole­van hoi­ta­jan kans­sa, jos olet menos­sa mic­robla­din­giin. Jos­kus vaa­tii 3 tai jopa 6
  kuu­kaut­ta toi­men­pi­teen jäl­keen, että veri palau­tuu nor­maa­liin tilaan­sa. Tämä koke­mus on mei­dän
  asiak­kail­tam­me, mut­ta tätä tapah­tuu har­voin ja yleen­sä veri palau­tuu nor­maa­liin tilaan­sa n. vii­kon kulues­sa.
  Sen lisäk­si menet­te­lyt, jois­sa käy­te­tään eri­lai­sia laser­tek­nii­kois­ta voi­vat lykä­tä mic­robla­din kul­mien tekoa.
  Ker­ro myös aina lää­kä­reil­le­si ennen min­kään­lai­sia toi­men­pi­tei­tä mic­robla­de toimenpiteestä.
 • Ei kul­ma­meik­kiä eikä anti-aging voi­tei­ta.
  Vähin­tään vii­kon (mie­lui­ten 10 vuo­ro­kau­den) ajan toi­men­pi­teen jäl­keen suo­sit­te­lem­me olla käyt­tä­mät­tä
  min­kään­lais­ta meik­kiä kul­mis­sa. Älä myös­kään käy­tä anti-aging voi­tei­ta ennen kuin kul­mat ovat täy­sin
  paran­tu­neet. Suo­sit­te­lem­me pitä­mään kaik­ki inten­sii­vi­set voi­teet pois­sa kul­mien alueelta.
 • Mic­robla­din­gin jäl­keen ole­va tulos ei ole lopul­li­nen. 
  Monet asiak­kaam­me ovat koke­neet lie­vää ahdis­tus­ta kun he ovat tut­ki­neet miten värin pig­ment­ti haa­lis­tuu
  hie­man aika­na parin vii­kon kulut­tua mic­robla­din­gis­tä. Tämä on täy­sin nor­maa­lia ja sii­tä ei tar­vit­se
  huo­leh­tia. Alus­sa leik­kaus-lin­jat voi­vat näyt­tää hie­man epä­ta­sai­sil­ta, sekä värin pig­ment­ti tulee
  toden­nä­köi­ses­ti muut­tu­maan mel­ko mer­kit­tä­väs­ti ensim­mäi­sen kuu­kau­den aika­na toi­men­pi­teen jäl­keen.
  Muis­ta, että todel­li­nen tulos voi­daan arvioi­da oikein vas­ta touc­hup (värin uudel­leen lait­to n. 1kk kulut­tua
  mic­robla­din­gis­tä) menet­te­ly jälkeen.
 • Älä epä­röi ottaa yhteyt­tä mic­robla­ding ammat­ti­lai­siin.
  Ei ole tyh­miä kysy­myk­siä ja aina kun tun­net tar­vet­ta kysyä mitä tahan­sa niin mei­dän mic­robla­ding
  ammat­ti­lai­set vas­taa­vat mie­lel­lään kysy­myk­sii­si. Voit olla var­ma, että olem­me kuul­leet kai­ken­lai­sia
  kysy­myk­siä ja myös­kin juu­ri nii­tä kysy­myk­siä joi­hin haluat vas­tauk­sia. Mic­robla­de tek­niik­ka on mel­ko uusi
  asia, ja sii­nä ei ole mitään ris­kiä laa­dun kans­sa kul­mien paran­tues­sa kun nou­da­tat ohjei­tam­me. Käy­tä
  hen­ki­lö­koh­tai­sia kon­tak­te­ja­si ottaak­se­si yhteyt­tä Sharp­Brow­sin mic­robla­din ammat­ti­lai­seen huo­leh­ties­sa­si
  arvok­kais­ta kulmistasi

Ota hetki aikaa itsellesi

– Varaa aika Mic­robla­din­giin nettiajanvarauksestamme!
Varaa aika