Henkilökunta

Tutus­tu osaa­vaan ja ystä­väl­li­seen henkilökuntaamme
Tutus­tu hen­ki­lö­kun­nan tuotoksiin

Irina Kokkonen

Hei! Olen Iri­na, Beau­ty Innin omis­ta­ja. Amma­til­ta­ni olen Sky-kos­me­to­lo­gi. Pal­ve­lu­va­li­koi­maa­ni kuu­luu kas­vo­hoi­dot, soke­roin­nit, meik­kauk­set, kes­to­vär­jäyk­set, kul­mien lami­noin­ti, rip­sien­pi­den­nyk­set, lash lift, sekä gee­li -ja kestolakkaukset.

Työs­sä­ni kos­me­to­lo­gi­na minul­le mie­lek­käin­tä on pääs­tä teke­mään tulok­sel­li­sia tehok­kai­ta kasvohoitoja.

Seu­raan tii­viis­ti alal­la tapah­tu­via uudis­tuk­sia niin työ­tur­val­li­suu­teen, tuot­tei­siin kuin eri tek­nii­koi­hin liit­tyen. Teen hoi­dot kii­reet­tö­mäs­ti ja asia­kas­läh­töi­ses­ti rak­kau­del­la alaa koh­taan. Pidän ammat­ti­tai­toa­ni yllä sään­nöl­li­sel­lä kou­lut­tau­tu­mi­sel­la, jot­ta voin tar­jo­ta sinul­le par­haan mah­dol­li­sen hoi­to­la­ko­ke­muk­sen, asian­tun­te­muk­sen sekä tuot­teet ja avun koti­hoi­toon. Läm­pi­mäs­ti tervetuloa!

Marika Runtti-Kansanaho

Hei, olen Mari­ka. Toi­men­ku­vaa­ni kuu­lu­vat gee­li­kyn­net, kes­to- ja gee­li­lak­kauk­set, rip­sien­pi­den­nyk­set, sekä lash lift. Ura­ni aloi­tin vuon­na 2008, jol­loin kävin ensim­mäi­sen kyn­si­kou­lu­tuk­se­ni. Kou­lu­tuk­sen jäl­keen har­joit­te­lin sil­loi­sen lei­pä­työ­ni ohel­la iltai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin. Uska­lias harp­paus tuli otet­tua vuon­na 2010, jol­loin aloin yrittäjäksi.

Ammat­ti­tai­toa­ni olen yllä­pi­tä­nyt ja kohen­ta­nut vuo­sien var­rel­la eri­lais­ten kou­lu­tus­ten kaut­ta. Ensim­mäi­sen rip­si­kou­lu­tuk­sen kävin vuon­na 2011 ja Lash lift -kou­lu­tuk­sen vuon­na 2018. Täs­sä työs­sä iha­nin­ta on asiak­kaat ja se, että oma luo­vuus asiak­kaan toi­vei­den tuke­na tuot­taa aina uut­ta väri­lois­toa ja asiak­kaal­le mie­lui­san lop­pu­tu­lok­sen. Ter­ve­tu­loa meil­le huip­pui­ha­nan tii­mim­me hoidettavaksi!

Niina Pirttikoski

Olen Nii­na, olen val­mis­tu­nut kos­me­to­lo­gik­si 2015, jon­ka jäl­keen olen työs­ken­nel­lyt useam­man vuo­den kau­neu­den paris­sa. Kou­lu­tan ja kehi­tän itseä­ni jat­ku­vas­ti alan kehit­tyes­sä. Kos­me­to­lo­gis­ten hoi­to­jen lisäk­si minul­ta saa myös laa­duk­kaat rip­sien­pi­den­nyk­set, mic­robla­ding-kul­mat, sekä meik­kauk­set ammat­ti­tai­dol­la. Paras­ta työs­sä­ni on iha­nat asiak­kaat, sekä into­hi­mo hoi­toon ja ehos­tuk­seen. Rip­sien­pi­den­nyk­siä teh­des­sä toteu­tan rip­set aina asiak­kaan toi­vei­den mukai­ses­ti, että saa­daan juu­ri halut­tu lop­pu­tu­los. Tyk­kään toteut­taa eri­lai­sia tyy­le­jä, joten look­kia poh­ties­sa minul­le voi ehdot­taa mitä vain. 

Nea Pesonen

Hei! Olen Nea. Aikai­sem­mal­ta kou­lu­tuk­sel­ta­ni olen lähi­hoi­ta­ja, mut­ta ihon­hoi­dos­ta sekä meik­kaa­mi­ses­ta kiin­nos­tu­nee­na pää­tin hakeu­tua kos­me­to­lo­gin opin­toi­hin. Kou­lu alkoi elo­kuus­sa 2021 ja työs­sä­op­pi­mis­jak­son kaut­ta pää­sin­kin aloit­ta­maan työt Beau­ty Innil­lä ja näin astu­maan yrit­tä­jyy­den maa­il­maan jo opin­to­jen ohel­la. Kos­me­to­lo­gis­ten hoi­to­jen lisäk­si pää­sin heti oppi­maan uut­ta myös rip­si- ja kyn­si­töi­den paris­sa. Kos­me­to­lo­gik­si val­mis­tun kevääl­lä 2023. Paras­ta työs­sä on se, kun saan tar­jo­ta ren­tout­ta­van hem­mot­te­lu­het­ken kes­kel­lä arjen kii­rei­tä sekä piris­tet­tyä asiak­kaan miel­tä kau­neu­den­hoi­don merkeissä.

Hemmottele itseäsi

– Varaa aika Beau­ty Innin kau­neus­hoi­to­laan nettiajanvarauksestamme!
Varaa aika