Henkilökunta

Tutus­tu osaa­vaan ja ystä­väl­li­seen henkilökuntaamme
Tutus­tu hen­ki­lö­kun­nan tuotoksiin

Niina Pirttikoski

Olen Nii­na, olen val­mis­tu­nut kos­me­to­lo­gik­si 2015, jon­ka jäl­keen olen työs­ken­nel­lyt useam­man vuo­den kau­neu­den paris­sa. Kou­lu­tan ja kehi­tän itseä­ni jat­ku­vas­ti alan kehit­tyes­sä. Kos­me­to­lo­gis­ten hoi­to­jen lisäk­si minul­ta saa myös laa­duk­kaat rip­sien­pi­den­nyk­set, mic­robla­ding-kul­mat, sekä meik­kauk­set ammat­ti­tai­dol­la. Paras­ta työs­sä­ni on iha­nat asiak­kaat, sekä into­hi­mo hoi­toon ja ehos­tuk­seen. Rip­sien­pi­den­nyk­siä teh­des­sä toteu­tan rip­set aina asiak­kaan toi­vei­den mukai­ses­ti, että saa­daan juu­ri halut­tu lop­pu­tu­los. Tyk­kään toteut­taa eri­lai­sia tyy­le­jä, joten look­kia poh­ties­sa minul­le voi ehdot­taa mitä vain. 

Marika Runtti-Kansanaho

Hei, olen Mari­ka. Toi­men­ku­vaa­ni kuu­lu­vat gee­li­kyn­net, kes­to- ja gee­li­lak­kauk­set, rip­sien­pi­den­nyk­set, sekä lash lift. Ura­ni aloi­tin vuon­na 2008, jol­loin kävin ensim­mäi­sen kyn­si­kou­lu­tuk­se­ni. Kou­lu­tuk­sen jäl­keen har­joit­te­lin sil­loi­sen lei­pä­työ­ni ohel­la iltai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin. Uska­lias harp­paus tuli otet­tua vuon­na 2010, jol­loin aloin yrittäjäksi.

Ammat­ti­tai­toa­ni olen yllä­pi­tä­nyt ja kohen­ta­nut vuo­sien var­rel­la eri­lais­ten kou­lu­tus­ten kaut­ta. Ensim­mäi­sen rip­si­kou­lu­tuk­sen kävin vuon­na 2011 ja Lash lift -kou­lu­tuk­sen vuon­na 2018. Täs­sä työs­sä iha­nin­ta on asiak­kaat ja se, että oma luo­vuus asiak­kaan toi­vei­den tuke­na tuot­taa aina uut­ta väri­lois­toa ja asiak­kaal­le mie­lui­san lop­pu­tu­lok­sen. Ter­ve­tu­loa meil­le huip­pui­ha­nan tii­mim­me hoidettavaksi!

Nea Pesonen

Hei! Olen Nea. Aikai­sem­mal­ta kou­lu­tuk­sel­ta­ni olen lähi­hoi­ta­ja, mut­ta ihon­hoi­dos­ta kiin­nos­tu­nee­na pää­tin hakeu­tua kos­me­to­lo­gin opin­toi­hin. Jo kou­lun alku­tai­pa­leel­la tie­sin opis­ke­le­va­ni minul­le oike­aa alaa. Yrit­tä­jyy­den sain aloit­taa Beau­ty Innis­sä jo opin­to­jen ohel­la kesäl­lä 2022, kos­me­to­lo­gik­si val­mis­tuin kevääl­lä 2023. Paras­ta työs­sä on se, kun saan tar­jo­ta ren­tout­ta­van hem­mot­te­lu­het­ken kes­kel­lä arjen kii­rei­tä sekä piris­tet­tyä asiak­kaan miel­tä kau­neu­den­hoi­don mer­keis­sä. Kos­me­to­lo­gis­ten hoi­to­jen lisäk­si pal­ve­lui­hi­ni kuu­lu­vat gee­li­lak­kauk­set, rip­sien kes­to­tai­vu­tuk­set sekä kul­ma­kar­vo­jen lami­noin­nit. Läm­pi­mäs­ti tervetuloa!

Hemmottele itseäsi

– Varaa aika Beau­ty Innin kau­neus­hoi­to­laan nettiajanvarauksestamme!
Varaa aika

Kauneushoitola Beauty Inn sijaitsee Oulun keskustan laitamilla hyvien kulkuyhteyksien varrella. Tervetuloa tutustumaan monipuolisia kauneudenhoitopalveluja tarjoavaan salonkiimme.

Ota yhteyttä

Kasarmintie 10, 90130 OULU

045 1121 858

oulu.beautyinn@gmail.com

© Beauty Inn | Kotisivut yritykselle helpotkotisivut.fi