Henkilökunta

Tutus­tu osaa­vaan ja ystä­väl­li­seen henkilökuntaamme
Tutus­tu hen­ki­lö­kun­nan tuotoksiin

Irina Kokkonen

Hei! Olen Iri­na, Beau­ty Innin omis­ta­ja. Amma­til­ta­ni olen Sky-kos­me­to­lo­gi. Pal­ve­lu­va­li­koi­maa­ni kuu­luu kas­vo­hoi­dot, jal­ka­hoi­dot, soke­roin­nit, meik­kauk­set, rip­sien­pi­den­nyk­set, lash lift -kou­lu­tuk­set sekä gee­li -ja kes­to­lak­kauk­set. Ensim­mäi­sen klas­sis­ten rip­sien­pi­den­nys­kou­lu­tuk­sen kävin vuon­na 2013. Seu­raa­vak­si kou­lut­tau­duin volyy­mi- ja megavolyymipidennystekniikkaan.

Parit kisat olen vas­ti­kään käy­nyt koke­mas­sa I love me -mes­suil­la vuon­na 2017. Kil­pai­luis­sa sijoi­tuin nel­jän­nek­si volyy­mi­sar­jas­sa. Vuon­na 2018 Ulti­ma­te Lash and Brow Con­test -kisa­ta­pah­tu­mas­sa ylsin sijal­le 3 Lash lift -sar­jas­sa. Seu­raan tii­viis­ti alal­la tapah­tu­via uudis­tuk­sia niin työ­tur­val­li­suu­teen, tuot­tei­siin kuin eri tek­nii­koi­hin liit­tyen. Vuon­na 2018 sain kun­nian liit­tyä SB Lux:n kou­lut­ta­ja­tii­miin Lash lift -kou­lut­ta­jak­si Poh­jois-Suo­men alu­eel­la. Teen hoi­dot kii­reet­tö­mäs­ti ja asia­kas­läh­töi­ses­ti rak­kau­del­la alaa koh­taan. Pidän ammat­ti­tai­toa­ni yllä sään­nöl­li­sel­lä kou­lut­tau­tu­mi­sel­la, jot­ta voin tar­jo­ta sinul­le par­haan mah­dol­li­sen hoi­to­la­ko­ke­muk­sen, asian­tun­te­muk­sen sekä tuot­teet ja avun koti­hoi­toon. Läm­pi­mäs­ti tervetuloa!

Marika Runtti

Hei, olen Mari­ka. Toi­men­ku­vaa­ni kuu­lu­vat gee­li­kyn­net, kes­to- ja gee­li­lak­kauk­set, rip­sien­pi­den­nyk­set, sekä lash lift. Ura­ni aloi­tin vuon­na 2008, jol­loin kävin ensim­mäi­sen kyn­si­kou­lu­tuk­se­ni. Kou­lu­tuk­sen jäl­keen har­joit­te­lin sil­loi­sen lei­pä­työ­ni ohel­la iltai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin. Uska­lias harp­paus tuli otet­tua vuon­na 2010, jol­loin aloin yrittäjäksi.

Ammat­ti­tai­toa­ni olen yllä­pi­tä­nyt ja kohen­ta­nut vuo­sien var­rel­la eri­lais­ten kou­lu­tus­ten kaut­ta. Ensim­mäi­sen rip­si­kou­lu­tuk­sen kävin vuon­na 2011 ja Lash lift -kou­lu­tuk­sen vuon­na 2018. Täs­sä työs­sä iha­nin­ta on asiak­kaat ja se, että oma luo­vuus asiak­kaan toi­vei­den tuke­na tuot­taa aina uut­ta väri­lois­toa ja asiak­kaal­le mie­lui­san lop­pu­tu­lok­sen. Ter­ve­tu­loa meil­le huip­pui­ha­nan tii­mim­me hoidettavaksi!

Eerika Huovinen

Hei, olen Eeri­ka Huo­vi­nen. Olen val­mis­tu­nut kos­me­to­lo­gik­si kevääl­lä 2020. Pal­ve­lui­hi­ni kuu­lu­vat kas­vo­hoi­dot, jal­ka­hoi­dot, soke­roin­nit, meik­kauk­set, kes­to­vär­jäyk­set ja lash lift.
Olen kiin­nos­tu­nut kehit­tä­mään jat­ku­vas­ti itseä­ni osal­lis­tu­mal­la kou­lu­tuk­siin ja seu­raa­mal­la alan tapah­tu­mia. Autan mie­lel­lä­ni valit­se­maan sopi­vat tuot­teet koti­hoi­toon ja toteut­ta­maan sinun ihol­le­si par­haan hoi­to­ko­ko­nai­suu­den. Tervetuloa! 

Hemmottele itseäsi

– Varaa aika Beau­ty Innin kau­neus­hoi­to­laan nettiajanvarauksestamme!
Varaa aika