Ripsienpidennykset

Rip­sien­pi­den­nyk­set Oulun keskustassa

Laadukkaat ripsienpidennykset Beauty Innissä

Beau­ty Innin kou­lu­tet­tu hen­ki­lö­kun­ta tar­jo­aa sinul­le laa­duk­kaat ja huo­lel­li­ses­ti teh­dyt rip­sien­pi­den­nyk­set. Valit­ta­va­na­si on volyy­mi­pi­den­nyk­set tai klas­si­set piden­nyk­set, joil­la saat upeat rip­set ja inten­sii­vi­sem­män kat­seen myös ilman silmämeikkiä.

Volyymiripset vai klassinen ripsienpidennys?

Rip­sien­pi­den­nys­me­ne­tel­mät eroa­vat toi­sis­taan siten, että volyy­mi­pi­den­nyk­sis­sä käy­tet­tä­vät volyy­mi­kui­dut ovat ohuem­pia, kevyem­piä ja peh­meäm­piä kuin klas­si­set kui­dut. Volyy­mi­kui­duis­ta muo­dos­te­taan viuh­ka, johon voi­daan liit­tää noin 2–8 kap­pa­let­ta kui­tu­ja. Tämä viuh­ka lii­ma­taan kiin­ni yhteen omaan luon­non­rip­seen. Klas­si­siin rip­sen­pi­den­nyk­siin puo­les­taan käy­te­tään vain yksi kui­tu, joka lii­ma­taan kiin­ni yhteen omaan luon­non­rip­seen. Piden­nyk­siä teh­täes­sä on äärim­mäi­sen tär­ke­ää, ettei­vät piden­nyk­set rasi­ta luon­non­rip­siä. Beau­ty Innin ammat­ti­lai­set toteut­ta­vat sinul­le rip­sien­pi­den­nyk­set, jois­ta voit iloi­ta pit­kään ilman, että omat rip­se­si kär­si­vät! Ennen rip­sien­pi­den­nys­ten asen­nus­ta valit­sem­me aina tark­kaan juu­ri sinul­le oikean mit­tai­set ja mal­li­set pidennykset.

Ripsienpidennysten kotihoito-ohjeet

 1. 1Väl­tä sau­no­mis­ta 48 h lai­ton jäl­keen. Myö­hem­min­kin run­sas sau­no­mi­nen voi hei­ken­tää piden­nys­ten pysy­vyyt­tä, kos­ka lii­ma rea­goi voi­mak­kai­siin lämpötilanvaihteluihin.
 2. 2Pese rip­set päi­vit­täin niil­le sopi­val­la öljyt­tö­mäl­lä puh­dis­tus­tuot­teel­la. Pelk­kä vesi­pe­su ei rii­tä puh­dis­tuk­sek­si. Puh­taa­na­pi­to on erit­täin tär­ke­ää, jot­ta rip­siin ei pää­se ker­ty­mään likaa, räh­mää ynnä mui­ta sel­lai­sia epä­puh­tauk­sia, jot­ka voi­si­vat aiheut­taa tulehduksen.
 3. 3Jot­ta eten­kin volyy­mi­rip­sien viuh­kat pysy­vät auki, on erit­täin tär­ke­ää, että
  - Har­jaat rip­set päi­vit­täin. Rip­sien­pi­den­nys­ten lai­ton yhtey­des­sä saat har­jauk­seen sovel­tu­van rip­si­har­jan mukaa­si.
  - Et han­kaa rip­siä­si.
  - Et käy­tä rip­sien­pi­den­nys­ten pääl­lä rip­si­vä­riä.
  - Tulet huol­lat­ta­maan piden­nyk­set 3–4 vii­kon välein. Rip­set uusiu­tu­vat run­saas­ti tänä aika­na ja sik­si huol­toon tule­mi­nen on tär­ke­ää, jot­ta varat­tu aika riit­tää piden­nys­ten huoltamiseen.

Hinnasto

Tutus­tu hin­nas­toon ja varaa aika ammat­ti­lais­ten käsiin.

Ripsienpidennykset

– Tutus­tu rip­sien­pi­den­nys­ten hin­toi­hin ja varaa aika­si rip­sien­pi­den­nyk­seen tai -huoltoon
Varaa aika

Kauneushoitola Beauty Inn sijaitsee Oulun keskustan laitamilla hyvien kulkuyhteyksien varrella. Tervetuloa tutustumaan monipuolisia kauneudenhoitopalveluja tarjoavaan salonkiimme.

Ota yhteyttä

Kasarmintie 10, 90130 OULU

045 1121 858

oulu.beautyinn@gmail.com

© Beauty Inn | Kotisivut yritykselle helpotkotisivut.fi