Kynsihoidot

Kyn­si­hoi­dot Oulun keskustassa

Beauty Innin ammattitaitoiset ja laadukkaat kynsihoidot

Beau­ty Inn toteut­taa ammat­ti­tai­dol­la raken­ne­kyn­net gee­lil­lä. Lisäk­si pal­ve­lem­me omien kyn­sien kes­to­lak­kauk­sis­sa. Huo­lel­li­ses­ti teh­ty mani­kyy­ri on aina poh­ja­na kes­tä­vil­le ja kau­niil­le kyn­sil­le myös kestolakkauksissa.

Geelirakennekynnet ja geelilakkaus

Toteu­tam­me gee­li­ra­ken­ne­kyn­net käyt­täen kor­kea­laa­tui­sia CND:n gee­le­jä. Yksin­ker­tais­ten gee­li­kyn­sien lisäk­si valit­ta­va­na­si on run­saas­ti eri­lai­sia upei­ta koris­te­lu­mah­dol­li­suuk­sia! Gee­li­lak­kauk­seen käy­täm­me laa­du­kas­ta CND Crea­ti­ve Play -gee­li­lak­ka­sar­jaa, jos­ta löy­tyy her­kul­li­set värit jokai­seen makuun.

Kestolakkaus

Kes­to­lak­kaus on omiin kyn­siin sovel­tu­va lauk­kaus­me­ne­tel­mä. Kyn­sien kes­to­lak­kaus antaa omil­le kyn­sil­le huo­li­tel­lun ilmeen, joka kes­tää kau­nii­na jopa yli 14 päi­vää. Kes­to­lak­kauk­seen käy­täm­me laa­duk­kai­ta ja tur­val­li­sia CND Shel­lac -kes­to­lak­ko­ja, jot­ka ovat ohui­ta ja jous­ta­via kuten kyn­si­lak­ka, mut­ta suo­jaa­vat kyn­siä kuin gee­li. Lak­kauk­sen yhtey­des­sä luon­non­kyn­nen pin­taa ei kar­hen­ne­ta ollen­kaan, jol­loin oma kyn­si ei pää­se vau­rioi­tu­maan. Kes­to­lak­ka kove­te­taan UV-valol­la, eikä kyn­siä tar­vit­se varoa lak­kauk­sen jäl­keen, kuten taval­li­sen lak­kauk­sen yhtey­des­sä. Kes­to­lak­kauk­sen pois­to tapah­tuu hel­lä­va­rai­ses­ti ja nopeas­ti liu­ot­ta­mal­la, 5–10 minuutissa.

Hinnasto

Tutus­tu hin­nas­toon ja varaa aika ammat­ti­lais­ten käsiin.

Lopputuloksena kauniit kädet

– Kau­niit kädet ja huo­li­tel­lut kyn­net hel­pos­ti ja tur­val­li­ses­ti – Tutus­tu hin­nas­toon ja varaa aika­si raken­ne­kyn­sien lait­toon, kyn­si­huol­toon tai kestolakkaukseen!
Varaa aika