Kestopigmentointi

Mitä on kestopigmentointi?

 • Kes­to­pig­men­toin­ti on lait­teel­la teh­tä­vä kos­meet­ti­nen tatuoin­ti­toi­men­pi­de, jos­sa hygiee­ni­sel­lä neu­lal­la vie­dään pig­ment­tiä ihon alim­paan tyvisolukerrokseen.
 • Tar­koi­tuk­se­na on luo­da kau­niit kes­to­pig­men­toin­nit koros­taen ja paran­taen asiak­kaan luon­nol­li­sia piirteitä.
 • Pig­men­toin­nit voi­daan teh­dä kul­miin, eye­li­ne­rei­hin tai huuliin.
 • Pig­men­tit joi­ta käy­täm­me, ovat tur­val­li­sia ja tut­kit­tu­ja (swiss color).
 • Kul­mien kes­to­pig­men­toin­nit kes­tä­vät 1-3 vuot­ta asiak­kaas­ta ja käy­te­tys­tä tek­nii­kas­ta riippuen.
 • Pig­men­tit vali­taan aina asiak­kaan kans­sa yhdes­sä ihon­sä­vyyn ja ylei­sil­mee­seen sopivaksi.

Kont­ra-indi­kaa­tiot:

 • Ras­kaus
 • Tuleh­duk­set tai flunssa
 • Ime­tys
 • Veri­teit­se tart­tu­va sairaus
 • Roaccu­tan kuuri
 • Syö­pä­hoi­dot
 • Aller­giat puu­du­te aineille(lidokaiini,tetrakaiini,adrenaliini)
 • Keloi­diar­vil­le tai­pu­vai­nen iho 
 • Vere­no­hen­nus­lääk­keet
 • Dia­be­tes
 • Epi­lep­sia
 • Sydän­sai­rau­det
 • Aktii­vi­nen herpes
 • Olet alai­käi­nen
 • Sil­mä­tu­leh­dus
 • Luo­met kulmakarvoissa

SHA­DOW- Kulmat

Sha­dow-tek­nii­kal­la teh­dyt kul­mat ovat näyt­tä­väm­mät ja mei­ka­tum­man näköi­set, kuin esi­mer­kik­si mic­robla­ding. Kul­mat teh­dään pig­men­toin­ti­ko­neel­la käyt­täen väritystekniikkaa.

Sha­dow-tek­nii­kal­la on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta teh­dä myös kevyem­pää ja luon­nol­li­sem­paa jäl­keä valit­se­mal­la vaa­lean pigmentin.

Suun­nit­te­lun kans­sa ensim­mäi­nen pig­men­toin­ti­ker­ta kes­tää 2-3 tun­tia asiak­kaan kul­mis­ta riip­puen. Asia­kas saa aina yhden ilmai­sen vah­vis­tus­ker­ran, joka vara­taan 4-6 vii­kon pää­hän. Toi­nen vah­vis­tus ei ole pakol­li­nen, mut­ta suo­si­tel­ta­vaa teh­dä pysy­vyy­den kannalta.

Sha­dow-kul­mat häi­pyy luon­nol­li­ses­ti ihos­ta 1-3 vuo­den kuluessa.

Kul­mat voi halu­tes­saan vah­vis­taa esi­mer­kik­si vuosittain.

Kauneushoitola Beauty Inn sijaitsee Oulun keskustan laitamilla hyvien kulkuyhteyksien varrella. Tervetuloa tutustumaan monipuolisia kauneudenhoitopalveluja tarjoavaan salonkiimme.

Ota yhteyttä

Kasarmintie 10, 90130 OULU

045 1121 858

oulu.beautyinn@gmail.com

© Beauty Inn | Kotisivut yritykselle helpotkotisivut.fi