Kasvohoidot

Kas­vo­hoi­to­ja Oulun keskustassa

Ihonhoitosarjamme

BTB13

BTB13 on laa­du­kas, alus­ta lop­puun Suo­mes­sa val­mis­tet­tu ammat­ti­kos­me­tiik­ka­sar­ja. BTB13 yhdis­te akti­voi ihon kan­ta­so­lu­ja tuot­ta­maan uusia ter­vei­tä iho­so­lu­ja, siten teh­den ihos­ta vah­vem­man. Tuot­teil­la on puh­das sisäl­tö, nii­hin on lisät­ty luon­non par­hai­ta öljy­jä ja uut­tei­ta, eivät­kä ne sisäl­lä tur­hia kemi­kaa­le­ja. Tuot­teil­la ei ole teh­ty eläinkokeita.
BTB13™️ on laa­jas­ti paten­toi­tu yhdis­te, jol­la on hyö­dyl­li­syys­mal­li­suo­ja. Tämä tar­koit­taa sitä, BTB13™️ -yhdis­teen kan­ta­so­lu­ja suo­jaa­va ja akti­voi­va vai­ku­tus on osoi­tet­tu ihmi­sen kan­ta­so­luil­la kantasolukokeissa.
Ihon koti­hoi­toon on saa­ta­vil­la tuot­tei­ta kai­kil­le ihotyypeille. 

EKOPHARMA

Ekop­har­ma on koti­mai­nen ihon­hoi­to­sar­ja, jol­le on myön­net­ty FI-Natu­ra Luon­non­kos­me­tiik­ka­ser­ti­fi­kaat­ti. Ekop­har­ma on ammat­ti­kos­me­tiik­ka­sar­ja, jos­sa käy­te­tään koti­mai­sia lähi­tuo­tet­tu­ja raa­ka-ainei­ta. Tur­val­li­sen ja luon­nol­li­sen kos­me­tiik­ka­sar­jan teho perus­tuu suo­ma­lai­siin mar­joi­hin, joil­la saa­daan aikaan erin­omai­sia vai­ku­tuk­sia ihon hoi­dos­sa. Nii­den avul­la on kehi­tet­ty teho­kas ja hyvin sie­det­ty luon­non­kos­me­tii­kan ihon­hoi­to­sar­ja herk­käi­hoi­sil­le. Tuot­teet eivät sisäl­lä lain­kaan mine­raa­liöl­jy­jä tai sen joh­dan­nai­sia, sul­faat­te­ja, eivät­kä kei­no­te­koi­sia hajus­tei­ta. Tuot­teil­la ei ole teh­ty eläin­ko­keil­la. Ekop­har­man kul­ma­ki­viä ovat tuot­tei­den hyvä sie­det­tä­vyys ja erin­omai­nen hoitoteho.

IN17 SKINCARE

IN17 kos­me­tiik­ka­sar­ja on suo­ma­lai­nen inno­vaa­tio, joka on kehi­tet­ty tulok­sel­li­seen ihon­hoi­toon. Kos­me­tiik­ka­sar­jan raa­ka-aineet ovat mah­dol­li­sim­man imey­ty­mis­ky­kyi­ses­sä muodossa.

Kaik­ki tuot­teet sisäl­tä­vät puh­tai­ta ja tar­koin vali­koi­tu­ja raa­ka-ainei­ta. Suo­mes­sa val­mis­te­tuis­sa tuot­teis­sa ei ole käy­tet­ty hajus­tei­ta, väriai­nei­ta eikä tuok­sun pois­ta­jia. Sar­jan puh­das voi­de­poh­ja ei lisää ihon bak­tee­ri­kas­vus­toa vaan on paras suo­ja ihol­le. Sar­jan tuot­teet sopi­vat niin nai­sil­le kuin mie­hil­le ja aller­gi­sil­le her­kil­le ihoil­le sekä ohuel­le sil­mäym­pä­ry­si­hol­le. IN17 tuot­teet val­mis­te­taan Hel­sin­gis­sä ja ne ovat avain­lip­pu tuot­tei­ta. Avain­lip­pu­tuot­teen valit­se­mal­la var­mis­taa, että tuo­te on val­mis­tet­tu Suo­mes­sa ja se työl­lis­tää suomalaisia.

Tarjoamamme kasvohoidot

45 MINUU­TIN HELEYT­TÄ­VÄ JA VIR­KIS­TÄ­VÄ IHONPUHDISTUS

Pitää sisäl­lään alku­puh­dis­tuk­sen, kuo­rin­nan, mekaa­ni­sen ihon­puh­dis­tuk­sen sekä iho­tyy­pin mukaan valit­ta­van naa­mion ja hoitovoiteet.

ULT­RA­ÄÄ­NI KASVOHOITO

Ult­ra­ää­ni­puh­dis­tus on kivu­ton ja hel­lä­va­rai­nen hoi­to, joka kuo­rii ja puh­dis­taa ihoa tehok­kaas­ti ilman mekaa­nis­ta ärsy­tys­tä. Teho perus­tuu syvä­puh­dis­ta­vaan ult­ra­ää­ni­vä­räh­te­lyyn, joka peh­mit­tää ja liu­ot­taa huo­ko­sis­sa ole­van talin ja ras­van. Ult­ra­ää­nel­lä voi­daan myös tehok­kaas­ti imeyt­tää vai­kut­ta­via ainei­ta ihoon. Sovel­tuu kai­kil­le iho­tyy­peil­le. Hoi­don vas­ta-aiheet ovat Roaccu­tan-lää­ki­tys, ras­kaus, kil­pi­rau­ha­sen lii­ka­toi­min­ta, kas­vai­met, tuleh­dus­ti­lat ja flunssa.

MAR­JA­MAT­KA-KAS­VO­HOI­TO

Sovel­tuu erin­omai­ses­ti kai­kil­le iho­tyy­peil­le. Beau­ty Innin perus­kas­vo­hoi­to sisäl­tää alku­puh­dis­tuk­sen, kuo­rin­nan, höy­ry­tyk­sen, tar­vit­taes­sa manu­aa­li­sen ihon­puh­dis­tuk­sen, ren­tout­ta­van dekol­tee-har­tia-nis­ka­hie­ron­nan sekä iho­tyy­pin mukaan valit­ta­van naa­mion ja hoitovoiteet.

HAP­PO­KUO­RIN­NAT

Ihon kemial­li­nen kuo­rin­ta on kos­meet­ti­nen toi­men­pi­de, jol­la voi­daan paran­taa ihon ulko­nä­köä ja raken­net­ta. Se on teho­kas ja tur­val­li­nen hoi­to­muo­to, joka uudis­taa ja tasoit­taa ihon pin­ta­ker­ros­ta. Kemial­li­sel­la kuo­rin­nal­la voi­daan hoi­taa ihon ryp­py­jä ja juon­tei­ta, pak­sua, ras­vais­ta ja suu­ri­huo­kois­ta ihoa, tasoit­taa ihon pin­taa ja väriä sekä vähen­tää bak­tee­rin­kas­vua ihossa.Kemiallisen kuo­rin­nan avul­la ihol­ta liu­o­te­taan pin­ta­so­lu­ja. Täl­löin hajo­te­taan solu­jen pro­teii­ni­ra­ken­tei­ta, mikä vil­kas­tut­taa solu-uusiu­tu­mis­ta. Hap­po­kuo­rin­ta hioo ihon pin­taa ja vah­vis­taa ihoa sisäl­tä ulos­päin, sekä paran­taa ihon kos­teu­den­si­to­mis­ky­kyä. Par­haim­mat hoi­to­tu­lok­set saa­daan aikaan aina sar­ja­hoi­doil­la. Tehok­kaim­mat hoi­dot teh­dään 7-10 päi­vän välein, 3-6 ker­taa. Tämän jäl­keen ihon anne­taan ihon jäl­leen­ra­ken­tua. Koti­hoi­to­na käy­te­tään tehok­kaas­ti kos­teut­ta­via tuot­tei­ta ja kesäl­lä iho suo­ja­taan SPF-suo­ja­ker­toi­mel­la. Kemial­lis­ten kuo­rin­to­jen vas­ta-aihei­ta ovat aktii­vi­nen huu­li­her­pes, roaccu­tan lääkitys(ei kuo­rin­to­ja 6 kuu­kau­teen lää­ke­kuu­rin jäl­keen), raskaus.

TIMANT­TI­HION­TA KAS­VO­HOI­TO
Timant­ti­hion­ta on ihoa uudis­ta­va, tasoit­ta­va, kir­kas­ta­va, epä­puh­tauk­sia ja tuk­keu­mia pois­ta­va eri­kois­kas­vo­hoi­to, jon­ka avul­la kuo­ri­taan ihol­ta kuol­lut­ta iho­so­luk­koa. Timant­ti­hion­nal­la hoi­de­taan mm. pin­nal­li­sia juon­tei­ta, laa­jen­tu­nei­ta iho­huo­ko­sia, ihon pig­ment­ti­muu­tok­sia ja pin­nal­li­sia aknear­pia. Timant­ti­hion­ta paran­taa hoi­to-ja tehoai­nei­den imey­ty­mis­tä ihoon. Lait­teen toi­min­ta perus­tuu ali­pai­nei­muun. Imu yhdes­tet­ty­nä timant­ti­seen hoi­to­pää­hän, aikaan­saa kuol­leen iho­so­lu­kon tehok­kaan kuo­rin­nan. Sopii lähes­tul­koon kai­kil­le iho­tyy­peil­le. Hoi­don jäl­keen suo­si­tel­laan käy­tet­tä­väk­si tehok­kaas­ti kos­teut­ta­via koti­hoi­to­tuot­tei­ta, sekä suo­ja­ta iho SPF-suo­ja­ker­toi­mel­la. Hoi­don vas­ta-aiheet ovat voi­ma­kas cou­pe­ro­sa, akuut­ti tuleh­dus, iho­sai­raus hoi­det­ta­val­la alu­eel­la, sekä Roaccutan-lääkitys.

BTB13 SKIN RELIEF TREATMENT-KASVOHOITO

BTB13 Skin Relief Treat­ment on kas­vo­hoi­to her­käl­le, aller­gi­sel­le ja reak­tii­vi­sel­le ihol­le. Hoi­to aut­taa rau­hoit­ta­maan ja suo­jaa­maan herk­kää ihoa sekä kos­teut­taa ja vah­vis­taa ihon raken­net­ta. Paten­toi­tu BTB13TM rau­hoit­taa ihoa tehok­kaas­ti ja vähen­tää ärsyyn­ty­neen ihon reak­tii­vi­suut­ta ja punai­suut­ta. Hoi­dos­sa herk­kää ihoa vah­vis­ta­vat ja hoi­ta­vat BTB13TM lisäk­si C- ja E-vita­mii­nit sekä pre­bioo­tit, jot­ka tuke­vat ihon luon­nol­lis­ta suo­jaus­ta. Hyalu­ro­ni­hap­po, allan­toii­ni ja kera­mi­dit kos­teut­ta­vat ja rau­hoit­ta­vat ärty­nyt­tä ja atoop­pis­ta ihoa. Hoi­to rau­hoit­taa ja kos­teut­taa ihoa, tasoit­taa ihon väriä, ja tekee ihon kim­moi­sak­si ja pehmeäksi.

BTB13 EFFEC­TI­VE LIF­TING THERAPY-KASVOHOITO

Kiin­teyt­tä­vä ja ihoa uudis­ta­va BTB13 Age Defying Skin Treat­ment hoi­taa ihon ikä­muu­tok­sia, vah­vis­taa ihoa ja akti­voi sen solu-uusiu­tu­mis­ta. Hoi­to sisäl­tää vah­van kon­sent­raa­tin paten­toi­tua BTB13-yhdis­tet­tä, jon­ka sisäl­tä­mät oroot­ti­hap­po ja L-kar­ni­tii­ni ovat vält­tä­mät­tö­miä solu­jen uusiu­tu­mi­sel­le ja aktii­vi­sel­le toi­min­nal­le. Yhdis­te uudis­taa ja kiin­teyt­tää ihoa, kir­kas­taa ihoa sekä suo­jaa oksi­da­tii­vi­sel­tä stres­sil­tä. Lisäk­si hoi­to sisäl­tää ihol­le vält­tä­mät­tö­miä iho­vi­ta­mii­ne­ja ja ubi­ki­no­ni Q10, pre­bioot­te­ja sekä pep­ti­de­jä. Hoi­to edis­tää sen kim­moi­suut­ta, tasoit­taa ihon väriä, kos­teut­taa syväl­tä ja palaut­taa ihon nuo­rek­kaan hehkun

BTB13 CLA­RI­FYING SKIN TREATMENT-KASVOHOITO

Ihoa puh­dis­ta­va kas­vo­hoi­to on kehi­tet­ty tasa­pai­not­ta­maan ja kor­jaa­maan ihon ongel­mia sekä estä­mään ihon epä­puh­tauk­sien syn­ty­mis­tä. Tuot­teet perus­tu­vat solu­ja puh­dis­ta­vaan, ihoa vah­vis­ta­vaan ja paten­toi­tuun BTB13- yhdis­tee­seen. Se kor­jaa rik­kou­tu­nut­ta ja tuleh­tu­nut­ta ihoa sekä suo­jaa ihoa ulkoi­sil­ta hait­ta­te­ki­jöil­tä. Tuot­teis­sa on lisäk­si pre­bioot­te­ja, jot­ka vah­vis­ta­vat ihon hyö­dyl­lis­tä mik­ro­bi­kan­taa. Vah­va antiok­si­dant­ticock­tail B3-, B5-, B6-, C- ja E-vita­mii­ne­ja sekä ihoa kor­jaa­va A-vita­mii­ni puh­dis­ta­vat ihoa, estä­vät bak­tee­rin kas­vua ihos­sa ja kir­kas­ta­vat ihoa. BTB13 Cla­ri­fying Skin Treat­ment -kas­vo­hoi­to kor­jaa, uudis­taa ja tasa­pai­not­taa epä­puh­das­ta ja ras­vais­ta ihoa sekä hoi­taa ja ehkäi­see aknen ja rosacean oirei­ta sekä arpia.

BTB13 DE-STRESS VITA­MIN TREATMENT-KASVOHOITO

BTB13 De-Stress Vita­min Treat­ment on suun­ni­tel­tu eli­mi­noi­maan stres­sin ja väsy­myk­sen merk­ke­jä ihol­ta. Hoi­to on erin­omai­nen niil­le, jot­ka koke­vat ihon näyt­tä­vän sameal­ta, elot­to­mal­ta ja vel­tol­ta. Stres­saan­tu­nut iho voi olla ärty­nyt, kir­ja­va ja sii­nä voi olla huo­nos­ta aineen­vaih­dun­nas­ta ja alen­tu­nees­ta kos­teu­den sito­mis­ky­vys­tä joh­tu­via kui­via laik­ku­ja. BTB13TM -yhdis­te edis­tää solu­jen ener­gia-aineen­vaih­dun­taa, vähen­tää iho­tu­leh­duk­sia, puh­dis­taa solu­ja kuo­na-aineis­ta sekä suo­jaa oksi­da­tii­vi­sel­tä stres­sil­tä. Ihol­le vält­tä­mät­tö­mät iho­vi­ta­mii­nit silot­ta­vat, uudis­ta­vat ja kir­kas­ta­vat ihoa sekä suo­jaa­vat iho­so­lu­ja oksi­da­tii­vi­sel­ta stressiltä.

30 MINUU­TIN HEM­MOT­TE­LE­VA KASVOHIERONTA

Sisäl­tää alku­puh­dis­tus, kas­vo­jen ja kau­lan alu­een hie­ron­ta, sekä hoi­to­voi­teet.
Hin­ta 35€

Infuzion on neu­la­ton vaih­toeh­to injek­tio­hoi­doil­le. Tähän saak­ka ryp­py­jä on ollut mah­dol­lis­ta hoi­taa vain injek­tioil­la. Infuzion on erit­täin teho­kas hoi­to­muo­to niil­le, jot­ka halua­vat välit­tö­män tulok­sen ilman injektiohoitoja.

Hoi­dos­sa Skin Booz­ter hyalu­ro­ni­hap­po­val­mis­tet­ta kul­je­te­taan ihoon gal­vaa­ni­sen ion­to­fo­ree­si­vir­ran ja paten­toi­dun hoi­to­pään avul­la. Hyalu­ro­ni­hap­po­val­mis­te sisäl­tää lisäk­si ihol­le tär­kei­tä vita­mii­ne­ja ja aminohappoja.

Lait­teen avul­la voim­me hoi­taa mm. tum­mia sil­mä­na­lusia, naso­la­bi­aa­li­poi­mu­ja, huul­te­nym­pä­rys­juon­tei­ta, otsa­ryp­py­jä ym. Hoi­to voi­daan toteut­taa myös käsien ihol­le. Infuzion ihon­hoi­to myös syvä­kos­teut­taa ihoa ja antaa upean hehkun.

Kol­mel­la hoi­to­ker­ral­la saa­vu­te­taan 6kk kes­tä­vä yksi­löl­li­nen hoi­to­tu­los. Hoi­dot toteu­te­taan 7-10 päi­vän välein. Hoi­to on kivu­ton, toi­pu­mi­sai­kaa ei ole ja hoi­don tulos on näh­tä­vil­lä heti.

Hoi­don alus­sa ihol­le teh­dään alku­puh­dis­tus, jon­ka jäl­keen teh­dään ent­sy­maat­ti­nen kuo­rin­ta pois­ta­maan kuol­lut­ta iho­so­luk­koa. Tämän jäl­keen siir­ry­tään itse lai­te­hoi­toon. Hoi­don päät­teek­si ihol­le levi­te­tään uudis­ta­va ja ihoa vah­vis­ta­va see­ru­mi ja rau­hoit­ta­va, kos­teut­ta­va hoi­to­naa­mio. Hoi­don kes­to on noin 1 tunti.

Infuzion Sys­tem Skin Voly­mizer on 100% hyalu­ro­ni­hap­po­val­mis­te, joka antaa kas­voil­le enem­män täy­te­läi­syyt­tä. Hoi­dot aloi­te­taan aina Skin Booz­ter hoi­to­sar­jal­la, kol­me hoi­toa vii­kon välein. Tämän jäl­keen voi­daan lisä­tä hoi­don tehoa teke­mäl­lä Skin Voly­mizer hoi­to noin kuu­kau­den pääs­tä sar­ja­hoi­don lope­tuk­ses­ta. Voly­mizer hoi­dos­sa kes­ki­ty­tään eri­tyi­ses­ti nii­hin koh­tiin, joi­hin halu­taan täyteläisyyttä.

BTB13 Micro-Meso Therapy

Mitä on mikroneulaus?

Mik­ro­neu­lauk­sen avul­la ihoon muo­dos­te­taan mik­ros­koop­pi­sia kana­via, joi­den kaut­ta saa­daan imey­tet­tyä tehoai­nei­ta syvem­mäl­le ihoon. Mik­ro­neu­lauk­ses­sa ihoon saa­daan aikai­sek­si hal­lit­tu trau­ma, jon­ka avul­la ihon uudis­tu­mis­pro­ses­si akti­voi­tuu. Meso­te­ra­pias­sa BTB13-see­ru­mia imey­te­tään neu­lauk­ses­sa teh­ty­jen mic­ro­ka­va­vien kaut­ta syvem­mäl­le ihoon. Aktii­viai­neet kul­keu­tu­vat mekaa­ni­sen pai­neen avul­la syvem­piin iho­ker­rok­siin. Tämä akti­voi ihon kol­la­gee­nin­tuo­tan­toa, kos­teut­taa ja täy­te­läis­tää ihoa.

BTB13-Kun tavallisen kosmetiikan hoitovaste ei riitä.

BTB13 on Oulu­lai­sen tut­ki­ja­ryh­män kehit­tä­mä yhdis­te, jon­ka avul­la voi­daan akti­voi­da pas­si­voi­tu­nei­ta kan­ta­so­lu­ja. Kan­ta­so­lu­jen pas­si­voi­tu­mi­ses­ta joh­tu­vat mm. monet iho-ongel­mat ja ikään­ty­mi­sen mer­kit. Tie­teel­li­nen BTB13 -yhdis­te muo­dos­tuu L-karnitiini(BT) ami­no­ha­pos­ta ja vita­mii­nin kal­tai­ses­ta oroottihaposta(B13). BTB13 -yhdis­te akti­voi iho­so­lu­jen uusiu­tu­mis­ta. Se paran­taa ihon koos­tu­mus­ta teh­den sii­tä vah­vem­man. BTB13 on mene­tel­mä­pa­tent­ti, joka vai­kut­taa pin­taa syvem­mäl­le. Tuot­tei­den mui­ta vai­kut­ta­via tehoaineita:

 • Hyalu­ro­ni­hap­po: Uudis­taa, vah­vis­taa, tuo ener­gi­aa, heleyttää.
 • A-, B-, C-, E-vita­mii­nit: Ihon hyvin­voin­nil­le täkeim­mät vitamiinit.
 • Pre­bioo­tit ja pro­bioo­tit: Paran­ta­vat ihon mik­ro­bio­mia ja suo­jaa­vat ihoa.
 • Pep­ti­dit ja ami­no­ha­pot: Ihon rakennusaineita
 • Kera­mi­dit: Lisää­vät ihon kos­teut­ta ja estä­vät kos­teu­den haih­tu­mis­ta iholta.

Mitä mikroneulauksella voidaan hoitaa?

 • Ikään­ty­vä iho: tasoit­taa ryp­py­jä ja juonteita
 • Arvet: tasoit­taa arpia(esim. aknearvet)
 • Pig­men­toi­tu­nut iho: Vaa­len­taa pig­ment­ti­muu­tok­sia ja ennal­taeh­käi­see uusien muodostumista.
 • Ohut ja kui­va iho: Vah­vis­taa ja kosteuttaa.
 • ”Herä­tys hoi­to” väsy­neel­le ja har­maal­le ihol­le: Akti­voi ihon toimintoja.

Hoi­don vasta-aiheet:

 • Täy­te­ai­neet ja botox(vähintään 2 viik­koa lai­tos­ta, pis­tos­koh­dan tulee olla täy­sin parantunut
 • Tuo­re microblading/kestopigmentointi
 • Flunssa/Kuume
 • Iho­tu­leh­duk­set kas­vo­jen alueella
 • Aktii­vi­nen herpes
 • Raskaus/imetys
 • Pai­kal­li­nen iho­syö­pä tai pahan­laa­tui­nen kasvain
 • Meneil­lään ole­va solusal­paa­ja­hoi­to tai sädehoito
 • Aktii­vi­nen bak­tee­ri tai virustulehdus
 • Kol­mois­her­mo­sär­ky
 • Meneil­lään ole­va roaccutan-kuuri
 • Vere­no­hen­nus­lääk­keet
 • Tuleh­tu­nut atoop­pi­nen iho
 • Urti­ka­ria

Suo­sit­te­lem­me 3-6 ker­ran sar­ja­hoi­toa 4 vii­kon välein. Hoi­don jäl­keen on tär­ke­ää käyt­tää koti­hoi­to­tuot­tee­na BTB13 see­ru­mia ja ihoa rau­hoit­ta­vaa Medical Anti-Red­ness hoitovoidetta.

Ota hetki aikaa itsellesi

– Varaa aika kas­vo­hoi­toon nettiajanvarauksestamme!
Varaa aika