Kasvohoidot

Kas­vo­hoi­to­ja Oulun keskustassa

Ihonhoitosarjamme

BTB13

BTB13 on laa­du­kas, alus­ta lop­puun Suo­mes­sa val­mis­tet­tu ammat­ti­kos­me­tiik­ka­sar­ja. BTB13 yhdis­te akti­voi ihon kan­ta­so­lu­ja tuot­ta­maan uusia ter­vei­tä iho­so­lu­ja, siten teh­den ihos­ta vah­vem­man. Tuot­teil­la on puh­das sisäl­tö, nii­hin on lisät­ty luon­non par­hai­ta öljy­jä ja uut­tei­ta, eivät­kä ne sisäl­lä tur­hia kemi­kaa­le­ja. Tuot­teil­la ei ole teh­ty eläinkokeita.
BTB13™️ on laa­jas­ti paten­toi­tu yhdis­te, jol­la on hyö­dyl­li­syys­mal­li­suo­ja. Tämä tar­koit­taa sitä, BTB13™️ -yhdis­teen kan­ta­so­lu­ja suo­jaa­va ja akti­voi­va vai­ku­tus on osoi­tet­tu ihmi­sen kan­ta­so­luil­la kantasolukokeissa.
Ihon koti­hoi­toon on saa­ta­vil­la tuot­tei­ta kai­kil­le ihotyypeille. 

EKOPHARMA

Ekop­har­ma on koti­mai­nen ihon­hoi­to­sar­ja, jol­le on myön­net­ty FI-Natu­ra Luon­non­kos­me­tiik­ka­ser­ti­fi­kaat­ti. Ekop­har­ma on ammat­ti­kos­me­tiik­ka­sar­ja, jos­sa käy­te­tään koti­mai­sia lähi­tuo­tet­tu­ja raa­ka-ainei­ta. Tur­val­li­sen ja luon­nol­li­sen kos­me­tiik­ka­sar­jan teho perus­tuu suo­ma­lai­siin mar­joi­hin, joil­la saa­daan aikaan erin­omai­sia vai­ku­tuk­sia ihon hoi­dos­sa. Nii­den avul­la on kehi­tet­ty teho­kas ja hyvin sie­det­ty luon­non­kos­me­tii­kan ihon­hoi­to­sar­ja herk­käi­hoi­sil­le. Tuot­teet eivät sisäl­lä lain­kaan mine­raa­liöl­jy­jä tai sen joh­dan­nai­sia, sul­faat­te­ja, eivät­kä kei­no­te­koi­sia hajus­tei­ta. Tuot­teil­la ei ole teh­ty eläin­ko­keil­la. Ekop­har­man kul­ma­ki­viä ovat tuot­tei­den hyvä sie­det­tä­vyys ja erin­omai­nen hoitoteho.

Tarjoamamme kasvohoidot

45 minuu­tin heleyt­tä­vä ja vir­kis­tä­vä ihon­puh­dis­tus pitää sisäl­lään alku­puh­dis­tuk­sen, kuo­rin­nan, mekaa­ni­sen ihon­puh­dis­tuk­sen sekä iho­tyy­pin mukaan valit­ta­van naa­mion ja hoitovoiteet.

60 minuu­tin syvä­puh­dis­ta­va ult­ra­ää­ni ihon­puh­dis­tus pitää sisäl­lään alku­puh­dis­tuk­sen, tehok­kaan ult­ra­ää­ni­kuo­rin­nan, höy­ry­tyk­sen, see­ru­min imey­tyk­sen sekä iho­tyy­pin mukaan valit­ta­van naa­mion ja hoitovoiteet.

Mar­ja­mat­ka-kas­vo­hoi­to sovel­tuu erin­omai­ses­ti kai­kil­le iho­tyy­peil­le. Beau­ty Innin perus­kas­vo­hoi­to sisäl­tää alku­puh­dis­tuk­sen, kuo­rin­nan, höy­ry­tyk­sen, tar­vit­taes­sa manu­aa­li­sen ihon­puh­dis­tuk­sen, ren­tout­ta­van dekol­tee-har­tia-nis­ka­hie­ron­nan sekä iho­tyy­pin mukaan valit­ta­van naa­mion ja hoitovoiteet.

90 minuu­tin teho­kos­teut­ta­va ja -puh­dis­ta­va kas­vo­hoi­to pitää sisäl­lään ult­ra­ää­ni­puh­dis­tuk­sen sekä ren­tout­ta­van hie­ron­nan. Ult­ra­ää­ni-kas­vo­hoi­to puh­dis­taa ja kos­teut­taa kas­vo­jen ihoa kivut­to­mas­ti ja tehok­kaas­ti. Ult­ra­ää­ni saa aikaan epä­puh­tauk­sien nouse­mi­sen huo­ko­sis­ta ihon pin­nal­le. Iho syvä­puh­dis­tuu ja tun­tuu raik­kaal­ta. Ult­ra­ää­nel­lä voi­daan myös imeyt­tää tehoai­nei­ta ihoon, jol­loin iho saa kun­non teho­kos­teu­tuk­sen. Hoi­toon sisäl­tyy alku­puh­dis­tus, ult­ra­ää­ni­kuo­rin­ta, höy­ry­tys, epä­puh­tauk­sien pois­to, ren­tout­ta­va dekol­tee-har­tia-nis­ka-kas­voa­luei­den hie­ron­ta, see­ru­min imey­tys ult­ral­la, iho­tyy­pin mukai­nen naa­mio ja hoitovoiteet.

Ekop­har­ma pH kuo­rin­ta kas­vo­hoi­to on AHA-hedel­mä­hap­poi­hin perus­tu­va kemial­li­nen kuo­rin­ta. Erin­omai­ses­ti esi­mer­kik­si ikään­ty­väl­le tai aknei­hol­le sovel­tu­va kuo­rin­ta pois­taa tehok­kaas­ti kuol­lut­ta iho­so­luk­koa, uudis­taa ja kir­kas­taa ihoa, tasoit­taa juon­tei­ta sekä vaa­len­taa pig­ment­ti­läis­kiä. Kuo­rin­ta­hoi­don avul­la voi­daan hoi­taa myös hyper­pig­men­taa­tio­ta, aknea, aknear­pia ja mui­ta pai­kal­li­sia iho-ongel­mia. PH-kuo­rin­taa suo­si­tel­laan iho­tyy­pis­tä riip­puen 3–6 hoi­to­ker­ran sar­ja­hoi­toi­na, 2–3 vii­kon välein. Hoi­don vas­ta-aihei­ta ovat aktii­vi­nen her­pes, ras­kaus, Roaccu­tan-kuu­ri sekä rik­ki­näi­nen iho.
BTB13 Vita­mii­ni­kas­vo­hoi­to
BTB13 on laa­du­kas, alus­ta lop­puun Suo­mes­sa val­mis­tet­tu ammat­ti­kos­me­tiik­ka­sar­ja. BTB13 yhdis­te akti­voi ihon kan­ta­so­lu­ja tuot­ta­maan uusia ter­vei­tä iho­so­lu­ja, siten teh­den ihos­ta vah­vem­man. Tuot­teil­la on puh­das sisäl­tö, nii­hin on lisät­ty luon­non par­hai­ta öljy­jä ja uut­tei­ta, eivät­kä ne sisäl­lä tur­hia kemi­kaa­le­ja. Tuot­teil­la ei ole teh­ty eläinkokeita.
BTB13™️ on laa­jas­ti paten­toi­tu yhdis­te, jol­la on hyö­dyl­li­syys­mal­li­suo­ja. Tämä tar­koit­taa sitä, BTB13™️ -yhdis­teen kan­ta­so­lu­ja suo­jaa­va ja akti­voi­va vai­ku­tus on osoi­tet­tu ihmi­sen kan­ta­so­luil­la kantasolukokeissa.
Ihon koti­hoi­toon on saa­ta­vil­la tuot­tei­ta kai­kil­le ihotyypeille.

30 minuu­tin hem­mot­te­le­va kas­vo­hie­ron­ta; sisäl­tää alku­puh­dis­tus, kas­vo­jen ja kau­lan alu­een hie­ron­ta, sekä hoi­to­voi­teet.
Hin­ta 35€

BTB13 Micro-Meso Therapy

Mitä on mikroneulaus?

Mik­ro­neu­lauk­sen avul­la ihoon muo­dos­te­taan mik­ros­koop­pi­sia kana­via, joi­den kaut­ta saa­daan imey­tet­tyä tehoai­nei­ta syvem­mäl­le ihoon. Mik­ro­neu­lauk­ses­sa ihoon saa­daan aikai­sek­si hal­lit­tu trau­ma, jon­ka avul­la ihon uudis­tu­mis­pro­ses­si akti­voi­tuu. Meso­te­ra­pias­sa BTB13-see­ru­mia imey­te­tään neu­lauk­ses­sa teh­ty­jen mic­ro­ka­va­vien kaut­ta syvem­mäl­le ihoon. Aktii­viai­neet kul­keu­tu­vat mekaa­ni­sen pai­neen avul­la syvem­piin iho­ker­rok­siin. Tämä akti­voi ihon kol­la­gee­nin­tuo­tan­toa, kos­teut­taa ja täy­te­läis­tää ihoa.

BTB13-Kun tavallisen kosmetiikan hoitovaste ei riitä.

BTB13 on Oulu­lai­sen tut­ki­ja­ryh­män kehit­tä­mä yhdis­te, jon­ka avul­la voi­daan akti­voi­da pas­si­voi­tu­nei­ta kan­ta­so­lu­ja. Kan­ta­so­lu­jen pas­si­voi­tu­mi­ses­ta joh­tu­vat mm. monet iho-ongel­mat ja ikään­ty­mi­sen mer­kit. Tie­teel­li­nen BTB13 -yhdis­te muo­dos­tuu L-karnitiini(BT) ami­no­ha­pos­ta ja vita­mii­nin kal­tai­ses­ta oroottihaposta(B13). BTB13 -yhdis­te akti­voi iho­so­lu­jen uusiu­tu­mis­ta. Se paran­taa ihon koos­tu­mus­ta teh­den sii­tä vah­vem­man. BTB13 on mene­tel­mä­pa­tent­ti, joka vai­kut­taa pin­taa syvem­mäl­le. Tuot­tei­den mui­ta vai­kut­ta­via tehoaineita:

 • Hyalu­ro­ni­hap­po: Uudis­taa, vah­vis­taa, tuo ener­gi­aa, heleyttää.
 • A-, B-, C-, E-vita­mii­nit: Ihon hyvin­voin­nil­le täkeim­mät vitamiinit.
 • Pre­bioo­tit ja pro­bioo­tit: Paran­ta­vat ihon mik­ro­bio­mia ja suo­jaa­vat ihoa.
 • Pep­ti­dit ja ami­no­ha­pot: Ihon rakennusaineita
 • Kera­mi­dit: Lisää­vät ihon kos­teut­ta ja estä­vät kos­teu­den haih­tu­mis­ta iholta.

Mitä mikroneulauksella voidaan hoitaa?

 • Ikään­ty­vä iho: tasoit­taa ryp­py­jä ja juonteita
 • Arvet: tasoit­taa arpia(esim. aknearvet)
 • Pig­men­toi­tu­nut iho: Vaa­len­taa pig­ment­ti­muu­tok­sia ja ennal­taeh­käi­see uusien muodostumista.
 • Ohut ja kui­va iho: Vah­vis­taa ja kosteuttaa.
 • ”Herä­tys hoi­to” väsy­neel­le ja har­maal­le ihol­le: Akti­voi ihon toimintoja.

Suo­sit­te­lem­me 3-6 ker­ran sar­ja­hoi­toa 4 vii­kon välein. Hoi­don jäl­keen on tär­ke­ää käyt­tää koti­hoi­to­tuot­tee­na BTB13 see­ru­mia ja ihoa rau­hoit­ta­vaa Medical Anti-Red­ness hoitovoidetta.

Hoi­don kontraindikaatiot:

 • Täy­te­ai­neet ja botox(vähintään 2 viik­koa lai­tos­ta, pis­tos­koh­dan tulee olla täy­sin parantunut
 • Tuo­re microblading/kestopigmentointi
 • Flunssa/Kuume
 • Iho­tu­leh­duk­set kas­vo­jen alueella
 • Aktii­vi­nen herpes
 • Raskaus/imetys
 • Pai­kal­li­nen iho­syö­pä tai pahan­laa­tui­nen kasvain
 • Meneil­lään ole­va solusal­paa­ja­hoi­to tai sädehoito
 • Aktii­vi­nen bak­tee­ri tai virustulehdus
 • Kol­mois­her­mo­sär­ky
 • Meneil­lään ole­va roaccutan-kuuri
 • Vere­no­hen­nus­lääk­keet
 • Tuleh­tu­nut atoop­pi­nen iho
 • Urti­ka­ria

Ota hetki aikaa itsellesi

– Varaa aika kas­vo­hoi­toon nettiajanvarauksestamme!
Varaa aika