Lash Lift -ripsien kestotaivutukset

Lash Lift -rip­sien kes­to­tai­vu­tuk­set Oulun keskustassa

Lash lift – Ripsien kestotaivutus ja -värjäys

Haluai­sit­ko kau­niin ja huo­li­tel­lun mut­ta samal­la luon­nol­li­sen ilmeen sil­mil­le­si heti herät­tyä­si? Lash lift on help­po ja nopea mene­tel­mä, jos­sa omat rip­set tai­vu­te­taan sili­ko­nis­ten muot­tien avul­la kau­niil­le kaa­rel­le. Tai­vu­tuk­sen yhtey­des­sä rip­siin lai­te­taan myös kes­to­vä­ri sekä rip­siä hoi­ta­va ja vah­vis­ta­va hoi­toai­ne. Lash lift -mene­tel­mäl­lä saat huo­li­tel­lut rip­set vai­vat­to­mas­ti ja turvallisesti.

Rip­sien kes­to­tai­vu­tus ja -vär­jäys eivät estä sil­mien meik­kaa­mis­ta, mut­ta hel­pot­ta­vat huo­mat­ta­vas­ti esi­mer­kik­si rip­si­vä­rin lait­ta­mis­ta, kun rip­set ovat val­miik­si kau­niis­ti tai­vu­te­tut. Sil­mät näyt­tä­vät kau­niil­ta myös sel­lai­se­naan, etkä vält­tä­mät­tä tar­vit­se lain­kaan rip­si­vä­riä. Tai­vu­tus kes­tää noin 6–8 viik­koa, jon­ka aika­na rip­set uusiu­tu­vat luon­nol­li­ses­ti. Kes­to­tai­vu­tuk­sen vai­ku­tus ei siis heik­ke­ne, mut­ta tai­vu­tus voi­daan uusia noin 6 vii­kon kulut­tua, kun uudet rip­set ovat kas­va­neet tai­vu­tet­tu­jen tilal­le. Kes­to­vär­jäys voi­daan uusia useammin.

Hoito-ohjeet kestotaivutukseen tuleville

  1. 1Väl­tä rip­sien kas­te­lua ja kos­ket­te­lua 24 tun­tia kes­to­tai­vu­tuk­sen lai­ton jälkeen
  2. 2Älä käy­tä rip­si­vä­riä 24 tun­tiin kes­to­tai­vu­tuk­sen lai­ton jälkeen
  3. 3Väl­tä sau­no­mis­ta 48 tun­tia kes­to­tai­vu­tuk­sen lai­ton jälkeen

Hinnasto

Tutus­tu hin­nas­toon ja varaa aika ammat­ti­lais­ten käsiin.

Lash lift -koulutukset

Beau­ty Inn -hoi­to­las­sam­me jär­jes­te­tään Lash lift -kou­lu­tuk­sia SB Luxin laa­duk­kail­la tuot­teil­la. Sopi­muk­sen mukaan jär­jes­tet­tä­vien kou­lu­tus­ten vetä­jä­nä toi­mii Iri­na Kivi­nie­mi. Kou­lu­tuk­set toteu­te­taan pien­ryh­mis­sä (max. 4 hen­ki­löä / ryh­mä). Kou­lu­tuk­sen hin­ta 195 € (sis. alv.). Kou­lu­tus­tie­dus­te­lut puhe­li­mit­se nume­ros­ta 045 1121 858 tai säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen info@beautyinn.fi.

Aika laittautua?

– Tutus­tu meik­kaus­hin­nas­toom­me ja varaa aikasi
Varaa aika